Bezpieczeństwo techniczno-infrastrukturalne

Realizowane w ramach grupy prace będą prowadziły do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej gospodarki poprzez stworzenie systemów wsparcia przemysłu i innowacji, implementację innowacyjnych, wysokowydajnych i bezpiecznych rozwiązań opartych o rozwój nowoczesnych technologii.

Grupa koncentruje się na:

  1. Wsparciu rozwoju branż takich jak np. aeronautyka, motoryzacja, budownictwo, przemysł kosmiczny, chemiczny, petrochemiczny, szeroko rozumiany przemysł ciężki i inny w zakresie identyfikacji potrzeb, rozwoju i tym samym poprawy bezpieczeństwa wytwarzanych oraz wykorzystywanych przez te branże maszyn, urządzeń, instalacji, technologii, obiektów technicznych itp.
  2. Opracowywaniu i badaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i technicznych, prototypowych rozwiązań inżynierskich, materiałów, elementów i konstrukcji hybrydowych.
  3. Opracowywaniu nowych i wykorzystaniu istniejących zaawansowanych technik badawczych, systemów monitorowania i diagnostyki systemów technicznych, zmierzających do pozyskiwania istotnych informacji dotyczących stanu technicznego, procesów technologicznych i innych.
  4. Zastosowaniu i rozwoju technik sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, data minig.
  5. Rozwijaniu technik badań symulacyjnych i doświadczalnych, mających na celu permanentne poszerzanie bazy wiedzy wymaganej w projektowaniu efektywnych maszyn i procesów, jak również w różnego rodzaju badaniach teoretycznych i analizach eksperckich.
  6. Opracowywaniu kryteriów, założeń i wytycznych do tworzenia norm, przepisów i analizy ryzyka związanych z funkcjonowaniem systemów maszynowych i antropotechnicznych w przemysłowych warunkach pozyskiwania, produkcji, transportu i przetwarzania.
  7. Badaniu i analizowaniu procesów technologicznych i maszyn w aspekcie identyfikacji warunków i poprawy bezpieczeństwa pracy oraz ergonomii obsługi systemu człowiek – maszyna – otoczenie.
  8. Kompleksowej weryfikacji i walidacji modeli teoretycznych i numerycznych na drodze badań na obiektach i w warunkach rzeczywistych, będących źródłem unikalnej wiedzy pozwalającej na doskonalenie i projektowanie efektywnych i bezpiecznych maszyn i procesów.