Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska to obecnie jedna z najnowocześniejszych i dynamicznie rozwijających się uczelni w kraju. Pod kierunkiem 2 tys. nauczycieli akademickich, na 13 wydziałach oraz w 3 filiach, studiuje tu ponad 22 tys. studentów. Uczelnia zapewnia wysoki poziom kształcenia dostosowanego do wymogów rynku pracy. Poprzez prowadzone na szeroką skalę badania wytycza kierunki rozwoju nauki i techniki. O randze uczelni świadczą wyniki, jakie Politechnika Wrocławska osiąga w corocznych rankingach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Nowoczesne zaplecze w postaci specjalistycznych laboratoriów dydaktycznych oraz dydaktyczno-badawczych umożliwia prowadzenie innowacyjnych projektów badawczych. Uczelnia staje się kluczowym parterem we współpracy z biznesem, jednostkami samorządu oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i na świecie.  

Politechnika Wrocławska zapewnia kształcenie na 60 różnorodnych kierunkach studiów. Nowe kierunki, takie jak Cyberbezpieczeństwo na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji, są odpowiedzią na wyzwania współczesności oraz zmieniające się zapotrzebowanie rynku pracy. Studia te zapewniają wykształcenie w obszarze bezpieczeństwa sieci oraz systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, a także ochrony danych. Wiedza oraz umiejętności, zdobyte w ramach tego kierunku, umożliwiają absolwentom czynny udział w procesach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji, m.in. z audytowaniem systemów,  sieci  i magazynów danych pod kątem bezpieczeństwa oraz monitorowaniem, detekcją i analizą zagrożeń oraz naruszeń w systemach informatycznych. 

Od 1995 r. na Politechnice Wrocławskiej działa międzyuczelniane Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, którego głównymi zadaniami są: eksploatacja i rozbudowa Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK), eksploatacja i rozbudowa komputerów dużej mocy (KDM), a także eksploatacja i rozwój sieciowych usług informacyjnych dla wszystkich uczelni wyższych i instytutów badawczych z obszaru Dolnego Śląska.  

- W czasach, gdy wiedza i informacja stają się najcenniejszym towarem, jesteśmy szczególnie narażeni na cyberataki, a cyberbezpieczeństwo staje się priorytetem. Odpowiedzią na te wyzwania jest powołanie Makroklastra.

Politechnika Wrocławska jako inicjator przedsięwzięcia oferuje swój największy potencjał: kadrę o interdyscyplinarnych umiejętnościach, badania na światowym poziomie oraz nowoczesną infrastrukturę badawczą, w tym superkomputery dużej mocy. Wspólnie z partnerami Makroklastra chcemy zadbać o bezpieczeństwo publiczne. Zdając sobie sprawę z zagrożeń, które czyhają w sieci, uruchomiliśmy największy w Polsce Wydział Informatyki i Telekomunikacji, na którym kształcimy prawie 5 tys. studentów na wielu kierunkach, w tym na Cyberbezpieczeństwie – odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie rynku - mówi prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej.

prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej