Aktualności

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego

Zapraszamy na pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego MAKROKLASTRA, które odbędzie się 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 12 na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej.

Miejsce spotkania: ul. Na Grobli 12, 50-421 Wrocław, budynek L-2 (Geocentrum) sala 3.10.

Program posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, sprawdzenie kworum.
2. Przedstawienie celów i zadań Makroklastra oraz Komitetu Sterującego.
3. Krótkie omówienie zakresu działania poszczególnych Partnerów, w kontekście udziału
w Makroklastrze.
4. Określenie zakresu merytorycznego działania Grup Roboczych.
5. Koordynator Grupy Roboczej – omówienie roli i zadań wynikających z Umowy Makroklastra,
zgłoszenie kandydatur, dyskusja.
6. Podjęcie uchwał dot. wskazania Koordynatorów Grup Roboczych.
7. Przyjęcie planu pracy do końca 2022 roku, w tym wstępnego harmonogramu spotkań
poszczególnych grup roboczych.
8. Prezydium Komitetu Sterującego – rola i zadania, zgłaszanie kandydatur, dyskusja
9. Podjęcie uchwał dot. wskazania członków prezydium.
10. Wstępna dyskusja o regulaminie Komitetu Sterującego, wymiana doświadczeń, zgłaszanie
ogólnych sugestii/oczekiwań przez Partnerów (UWAGA: Projekt regulaminu zostanie
przygotowany i przesłany po pierwszym posiedzeniu i będzie przedmiotem właściwej debaty
dopiero na następnym posiedzeniu).
11. Sprawy wniesione.
12. Pytania, wolne wnioski, zakończenie posiedzenia.