Aktualności

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDś) już dostępne

Do 3 marca 2023 r. można składać fiszki projektowe w ramach FEDś. 

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDś) to program regionalny, z którego będziemy korzystać w najbliższych latach. Polska otrzyma około 76 miliardów euro, z tego 1,673 mld euro przypada na województwo dolnośląskie, plus dodatkowe 556 mln euro z nowego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). W tej perspektywie kilka dziedzin, takich jak: ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, wzmacnianie tzw. „Europy społecznej” i zbliżenie do obywateli, jest szczególnie ważnych. Dofinansowane przedsięwzięcia i inwestycje muszą się wpisać w jeden z pięciu celów wspólnej polityki, czyli:
1.Bardziej inteligentna Europa
2.Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa
3.Lepiej połączona Europa
4.Europa o silniejszym wymiarze społecznym
5.Europa bliżej obywateli

Osie priorytetowe:
•Przedsiębiorstwa i innowacje
•Środowisko
•Transport
•Infrastruktura społeczna
•Rozwój terytorialny
•Rynek pracy i włączenie społeczne
•Edukacja
•Sprawiedliwa transformacja
•Pomoc techniczna EFRR
•Pomoc techniczna EFS+
•Pomoc techniczna FST

Cel szczegółowy: rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

FEDś obejmować będzie dofinansowanie projektów związanych z rozwojem publicznej infrastruktury badawczej, realizowanych przez jednostki naukowe (w tym uczelnie), organizacje badawcze mające wpływ na realizację inteligentnych specjalizacji regionu. Finansowany będzie rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej publicznych organizacji badawczych i jednostek naukowych obejmujący także współpracę z przedsiębiorstwami, przede wszystkim w zakresie realizacji agend badawczych wpisujących się w obszary inteligentnych specjalizacji (https://smart.gov.pl/pl/).
Szczegóły dot. możliwości realizacji projektów w zakresie infrastruktury badawczej zostaną umieszczone w dokumentach programowych oraz w regulaminie odpowiedniego naboru, który zostanie ogłoszony w ramach FEDś.

Wsparciem objęte zostaną inwestycje niezbędne do realizacji agend badawczych obejmujących Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska takie jak:
•Chemia i medycyna,
•Auto-Moto-Aero-Space,
•Surowce naturalne i wtórne,
•Maszyny i urządzenia,
•„Zielony ład” – specjalizacja horyzontalna,
•„Przemysł 4.0” – specjalizacja horyzontalna,
•„Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna.
Więcej informacji  https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/rpo-wd-2021-2027/dokumenty-programowe/